İKİ PEYGAMBERİN FİRAVUN’LA KARŞILAŞMASI

50. BÖLÜM AHMAK FİRAVUN (KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA PEYGAMBERLER TARİHİ)Firavun ne demek? Firavun kelimesinin anlamı nedir? Firavun kimdir? Kur’an’da adı geçen Firavun iman etti mi? Allah’a iman eden tek Firavun kimdir? Hz. Musa -aleyhisselam- ve Firavun hikayesi gerçek mi? Firavun nasıl öldü? Firavun’un cesedi nerede? Firavunlar hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde… Firavun kelimesi, Eski Mısır dilinde “büyük ev” anlamındaki per’aodan (per‘aâ) gelmektedir. Mısır’daki eski imparatorluk döneminden (yaklaşık m.ö. 2400) itibaren rastlanan bu kelime aslında krallık sarayını ve orada oturanları ifade ediyordu. (EUn., XII, 915) FİRAVUNLARIN ÖZELLİKLERİ Eski Mısır inancında firavun hem kral hem de -haşa- İlah‘ın oğlu ve dolayısıyla -haşa- İlah‘tır. Doğan çocuğun damarlarında ulûhiyyet kanının dolaştığına inanılıyor ve bu kanın saflığını korumak için firavunun kendi kız kardeşiyle evliliği oldukça sık uygulanıyordu. Eski Mısır inancında firavun, yeryüzündeki düzenin muhafaza ve devamından sorumlu olduğu gibi dinî hayatın da en önemli ve yetkili kişisiydi. Ülkenin bütün mâbedlerinde ibadet onun adına yapılıyordu. Bütün Mısır onundu ve idarî, adlî, askerî ve dinî yetkiler onun elindeydi. Gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını vezirlere bırakıyordu. KUR’AN’DA ADI GEÇEN FİRAVUN KİMDİR? Kur’ân-ı Kerîm’de firavun kelimesi sadece Hz. Mûsâ -aleyhisselam- dönemindeki Mısır kralını ifade etmekte olup Hz. Yûsuf -aleyhisselam- devrindeki kral için “rab” ve “melik” kelimeleri kullanılmaktadır. (Yûsuf 12/41-43, 50) Kur’an’da yetmiş dört yerde geçen Firavun Hz. Mûsâ’nın -aleyhisselam- karşısında yer alan, büyüklük taslayan, böbürlenen, ilâhlık iddiasında bulunacak kadar kendini beğenen, Hz. Mûsâ’nın -aleyhisselam- ilahına ulaşmak için kuleler yaptıracak kadar taşkınlık gösteren, halkını küçümseyip zayıfları ezen, gerçeklere sırt çeviren bir kral olarak tasvir edilmektedir. Çeşitli âyetlerin, Firavun’u fert olarak ele almaktan çok onu erkânıyla birlikte zikretmesi dikkat çekicidir. Birçok âyette Firavun’un ailesi (âl-i Fir‘avn), avenesi (mele’), kavmi ve askerleriyle (cünûd) birlikte anılması (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “firʿavn” md.) onun tek bir kişi olmaktan ziyade bir sembol olarak takdim edildiğini göstermektedir. Hz. Mûsâ -aleyhisselam- insanlık tarihinde hak, adalet ve sağduyuyu temsil eden nübüvvet zincirinin bir halkasını oluştururken Firavun, Kārûn, Hâmân ve taraftarları bunun karşısında yer alan bir zihniyeti temsil etmektedirler. Bu anlayışın daha önceki temsilcileri Nûh, Âd, Semûd ve Lût kavimleri, Eykeliler, Res ashabı ve Tübba milletidir. (bk. Âl-i İmrân 3/11; el-Enfâl 8/52-54; el-Furkān 25/38; Sâd 38/12-13; Kāf 50/12) Hz. Mûsâ’nın tebliği sadece Firavun’a değil onun etrafında bulunan kişilere de yönelik olmuştur. Kur’an, bunların zaman zaman Firavun’u Hz. Mûsâ -aleyhisselam- ve ashabına karşı kışkırttıklarını haber vermekte (el-A‘râf 7/127), bunların kötü âkıbetlerini örnek olarak göstermektedir. (el-Enfâl 8/52, 54) FİRAVUN NASIL ÖLDÜ? Allah’ın elçisini dinlememesi, ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi yıllarca kıtlık ve ürün azlığıyla imtihan edilmiş (el-A‘râf 7/130), üzerlerine tûfan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderilmiştir. (el-A‘râf 7/133) Firavun ve kavminin yaptıkları ve yükselttikleri şeyler yıkılmış (el-A‘râf 7/137), Firavun ve beraberindekiler denizde boğulmuştur. (el-Bakara 2/50; el-A‘râf 7/136; el-Enfâl 8/54) FİRAVUN İMAN ETTİ Mİ? Firavun boğulmak üzere iken iman etmiş, fakat imanı kabul edilmemiştir. (Yûnus 10/90) FİRAVUN’UN CESEDİ NEREDE? Onun cesedi daha sonra gelenlere bir ibret olmak üzere saklanmıştır. (Yûnus 10/92) Mısır’da firavunların cesetleri mumyalanmak suretiyle muhafaza edilmekte idi. Âyetten denizde boğulan bu Firavun’un cesedinin mumyalanmadan, bir mûcize eseri korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Cebelein mevkiinde, mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulunmuştur. British Museum’da muhafaza edilen bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tesbit edilmiştir. (Ediz, s. 1-4) FİRAVUN’UN EŞİ HZ. ASİYE Hz. Mûsâ’yı -aleyhisselam- evlâtlık olarak alan Firavun’un karısı ise iman etmiştir. (el-Kasas 28/9; et-Tahrîm 66/11) Hadislerde Firavun’dan, eşi Âsiye’nin üstün bir kadın oluşu ve ayrıca Medine Yahudilerinin, âşûrâ gününü Hz. Mûsâ -aleyhisselam- ile İsrâiloğulları’nın Firavun’dan kurtuldukları gün olarak kabul etmeleri sebebiyle bahsedilmektedir. (Buhârî, “Enbiyâʾ”, 32, “Eṭʿime”, 25, “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 52, “Tefsîrü’l-Ḳurʾân”, 10/1, 20/2) HZ. YUSUF (A.S.) ZAMANINDAKİ FİRAVUN KİMDİR? Tarih, tefsir ve kısas-ı enbiyâ kitaplarında özellikle Hz. Mûsâ -aleyhisselam- dönemi firavunuyla ilgili pek çok rivayet yer almaktadır. Bu rivayetlere göre Firavun Amâlika krallarının unvanıdır. Hz. Yûsuf -aleyhisselam- zamanında yaşayan firavunun adı Reyyân b. Velîd’dir. Bu firavun Hz. Yûsuf -aleyhisselam- vasıtasıyla iman etmiştir. (Sa‘lebî, s. 128)

DAHA AZ GÖSTER

Hakkında mcanakci

Murat Çanakçi İstanbul Doğumluyum Aslen Trabzonluyum Bu site ile insanlara Doğru ,Yalansız ,İSLAM yolunda ilerleyen ve Allah ın yolundan Çıkmayan bir anlayışla bu yola girdik bütün sır perdelerini kaldırıyoruz Herşey yeniden nbaşlıyor Bu Yeni Dünya Düzenini nedir Herkes doğruları bilecek

Ayrıca Kontrol Et

Zülkarneyn ve Ye’cüc – Me’cüc

Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn ( Kehf Suresi: 83-98 Ayet Mealleri ) 83- Sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir